Commissie Sociaal Domein 27 november 2019 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • 2

  Vaststellen agenda

  Forumzaal, besluitvormend
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Mededelingen:
  - Update over Veilig Thuis door de wethouder
  - Update over de pilots HalteWerk-WNK door de wethouder
  - …

  Ingekomen stukken
  Geen.
  vergroten verkleinen laden...
 • 5

  Tussentijdse evaluatie

  Forumzaal, oriënterend/meningsvormend
  Ter voorbereiding wordt u gevraagd om onderstaande tekst door te nemen en na te denken over vier vragen. Als vertrekpunt zijn de relevante artikelen uit de Verordening opgenomen.

  “Artikel 2. Doel
  De commissie richt zich op het vóórdenken, nadenken, regievoeren, het informatie- en communicatieproces rond het Sociaal Domein teneinde de raad in staat te stellen de politieke discussie met elkaar aan te gaan.

  Artikel 3. Taken (en bevoegdheden)
  1. De commissie Sociaal Domein heeft als aandachtsgebied de beheersing van de risico’s die samenhangen met de vormgeving en borging van het sociaal domein ter voorbereiding op de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van de raad.
  2. Onder de in het eerste lid genoemde activiteiten wordt in ieder geval begrepen:
  a. afstemmingoverleg met de portefeuillehouder over de verschillende trajecten die binnen het Sociaal Domein doorlopen (moeten) worden;
  b. risico’s in kaart brengen op het gebied van communicatie ten aanzien van verschillen met andere gemeenten;
  c. risico’s op het gebied van toegang, bedrijfsvoering en verantwoording (gaat het om kwaliteit of kwantiteit);
  d. risico’s gericht op de Inkoop (af- of opschaling naar aanleiding van feitelijk gebruik);
  e. risico’s ten aanzien van kanteling van de zorg;
  f. informeren en adviseren van de gemeenteraad over genoemde taken.
  3. De commissie heeft geen directe opdrachtgevende rol naar de gemeentelijke organisatie en externen.”

  Vragen:
  1. In hoeverre wordt het doel bereikt?
  2. Wat gaat goed?
  3. Wat kan beter?
  4. Is de huidige werkwijze nog steeds het juiste middel om het vastgestelde doel te bereiken? (Zo niet, wat zou een betere werkwijze zijn?)

  De discussie wordt gevoerd aan de hand van bovengenoemde vragen, met als gewenst resultaat een advies aan forum en raad over de toekomst van de Commissie Sociaal Domein.
  vergroten verkleinen laden...
 • 6

  Rondvraag

  Forumzaal, oriënterend
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...